Czynności Notarialne

Wszystkie porady prawne i informacje związane z czynnościami notarialnymi dokonywanymi w naszej kancelarii są bezpłatne.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, czynność może być dokonana poza kancelarią jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne – jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron, w tym między innymi:
  • umowy sprzedaży nieruchomości/spółdzielczych własnościowych praw do lokalu
  • przedwstępne umowy sprzedaży
  • umowy darowizn
  • umowy deweloperskie
  • umowy działu spadku
  • umowy zniesienia współwłasności
  • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy)
  • umowy o podział majątku wspólnego
  • ustanowienie służebności gruntowych, służebności osobistych, służebności przesyłu
  • umowy zamiany nieruchomości
  • umowy spółek/akty założycielskie spółek
  • testamenty
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, które mają moc sądowego stwierdzenia nabycia spadku, niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia Notariusz dokonuje jego wpisu do Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia.
 3. Sporządza poświadczenia – notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 4. Doręcza oświadczenia – na żądanie strony, notariusz doręcza na piśmie jej oświadczenia, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.
 5. Spisuje protokoły – w przypadkach prawem przewidzianych Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych. Ponadto notariusz spisuje protokoły (w tym protokoły dziedziczenia) w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne a w szczególności stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej.
 6. Sporządza protesty weksli i czeków.
 7. Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
 9. Na żądanie stron sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
 10. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.