Wymagane Dokumenty

Sprzedaż lub darowizna działki
 • numer księgi wieczystej lub odpis zwykły z księgi wieczystej
 • podstawa nabycia (w przypadku spadkobrania lub zasiedzenia łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego, ponadto w przypadku darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 2007 roku łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego)
 • dane z dowodów osobistych (tj. imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL nr dowodu osobistego lub paszportu,stan cywilny) osób darujących, obdarowanych, sprzedających i kupujących
 • w przypadku firm lub osób prawnych nr KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, (w niektórych przypadkach niezbędne będzie okazanie umowa spółki lub akt ustanowienia spółki, oraz przedłożenie niezbędnych zgód do dokonania czynności)
 • wartość rynkowa nieruchomości
 • warunki związane z płatnością oraz wydaniem nieruchomości, nr rachunku bankowego na jaki ma być dokonany przelew w celu zapłaty ceny za nieruchomość
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z rejestru gruntów ( w przypadku gdy będzie wydzielana działa do nowej księgi wieczystej wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej) na dokumentach tych powinna się znaleźć klauzula iż stanowią one podstawę wpisu do księgi wieczystej
 • w przypadku podziału geodezyjnego działki: mapa z projektem podziału, wypisy z rejestru gruntów dla wszystkich działek powstałych w wyniku podziału, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości
 • przypadku działek zabudowanych informacja o budynkach
Sprzedaż lub darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (lokal z księgą wieczystą)
 • numer księgi wieczystej lub odpis zwykły z księgi wieczystej
 • podstawa nabycia (w przypadku spadkobrania lub zasiedzenia łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego, ponadto w przypadku darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 2007 roku łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego)
 • dane z dowodów osobistych (tj. imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL nr dowodu osobistego lub paszportu,stan cywilny) osób darujących, obdarowanych, sprzedających i kupujących
 • w przypadku firm lub osób prawnych nr KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, (w niektórych przypadkach niezbędne będzie okazanie umowa spółki lub akt ustanowienia spółki, oraz przedłożenie niezbędnych zgód do dokonania czynności)
 • wartość rynkowa lokalu
 • warunki związane z płatnością oraz wydaniem lokalu, nr rachunku bankowego na jaki ma być dokonany przelew w celu zapłaty za lokal
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
Sprzedaż lub darowizna Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie
 • podstawa nabycia, (w przypadku spadkobrania lub zasiedzenia łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego, ponadto w przypadku darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 2007 roku łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego)
 • jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta – nr księgi wieczystej lub odpis zwykły z księgi wieczystej
 • dane z dowodów osobistych (tj. imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL nr dowodu osobistego lub paszportu, stan cywilny) osób darujących, obdarowanych, sprzedających i kupujących
 • w przypadku firm lub osób prawnych nr KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, (w niektórych przypadkach niezbędne będzie okazanie umowa spółki lub akt ustanowienia spółki, oraz przedłożenie niezbędnych zgód do dokonania czynności)
 • wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • warunki związane z płatnością oraz wydaniem lokalu, nr rachunku bankowego na jaki ma być dokonany przelew w celu zapłaty za lokal
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
Testament
 • dane osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zameldowania, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL)
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
 • ewentualnie opis nieruchomości i nr księgi wieczystej wchodzącej w skład spadku
Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zameldowania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, stan cywilny)
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
 • opis nieruchomości i numer księgi wieczyste
Akt poświadczenia dziedziczenia
 • akt zgonu spadkodawcy
 • testamenty spadkodawcy, jeżeli zostały sporządzone
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (w przypadku osób które na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmieniły nazwisko)
 • kserokopie dowodów osobistych wszystkich spadkobierców
 • nr PESEL zmarłego
 • numery ksiąg wieczystych jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość
Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza)
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zameldowania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL)